QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.   นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา   ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ.   ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓   ติดตามการปฏิบัติงานการขับเคลื่อน
การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต

วันพุธที่    สิงหาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๓๐  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”    ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน   ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันศุกร์ที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  ในการนี้  นายชูเกียรติ วิเศษเสนา  และ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ.   ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓  ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดด้วย


วันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐ น.   นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร   ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ. ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓  ติดตามการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

 

 

วันเสาร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนสู่การพัฒนายกระดับขยับสี  O-NET   โดยมีศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู  จำนวน  ๑๗๐  คน  เข้าร่วมประชุมสัมมนา    ณ  โรงแรมปัญจดารา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล ประทุมวงศ์ และ นางปาณิสรา สุทนต์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขวาง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดดอนขวาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
พร้อมด้วย  รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
กล่าว
คำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th