QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๖.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   ณ  บริเวณลานอนุสารีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒   นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระทัศนศิลป์)  และการงานอาชีพ      ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนวัดสระแก้ว  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ณ โรงเรียนบ้านจอหอ 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกล  เลขาธิการ  กพฐ. พบผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันอังคารที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  
เป็น
ประธานพิธีเปิดงานโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน  ๑๙๖  คน  ณ  ห้องประชุม Korat  Hall ๑  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

 

วันเสาร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการอาหารกลางวันปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลได้ถูกต้อง  ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า   โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูพัสดุ  โรงเรียนในอำเภอโนนสูง  จำนวน  ๒๘๖  คน  เข้าร่วมการอบรม    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว
สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๒   
ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   
สพป.นครราชสีมา เขต

วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  ณ  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา   

 

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th