QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันศุกร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม  “จิตอาสาปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์    สพป.นครราชสีมา   เขต ๑ ”  โดยมี  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  บุคลากรสำนักงานฯ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพะไล   ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร  บริเวณหน้า  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

วันอาทิตย์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   โดยมีครูผู้ช่วย  เข้ารับการอบรม  จำนวน  ๒๔๑  คน   ณ  ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด  ปปส. ภาค  ๓  วัดยองแยง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา


 

วันศุกร์ที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา นำโดย  นายออน กาจกระโทก   สมาชิกวุฒิสภา   เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   โดยมี   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และนายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ   มีการรับฟังการดำเนินการ และเสนอแนะปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา   ๒๐๑๙ (COVID-19)      ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว   สพป.นครราชสีมา เขต

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  มิถุนายน   ๒๕๖๓    เวลา  ๑๐.๐๐  น.     นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่  ๑๓   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่าใช้บริการสญญาณอินเทอร์เน็ต   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในการนี้  บุคลากรสำนักงานฯ   ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (
IIT
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ  บริเวณหน้า สพป.นครราชสีมา  เขต นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นำสิ่งของ  ข้าวสาร  อาหารแห้งและอื่นๆ  ร่วมแบ่งปัน  “ตู้ปันสุข”   เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์   เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม และโปร่งใส      ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

วันจันทร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และเยี่ยมบ้านนักเรียน  ณ  โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th