“องค์กรแห่่งความสุข” สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน ๑๘ คน ประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก สามารถเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาได้ทุกสายงาน ส่งผลให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดดำเนินงานตามโครงการ ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ มอบนโยบายการทำงานแบบกัลยาณมิตร วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการทำงานของทุกกลุ่มงาน มีการ Workshop แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ณ ศูนย์ควบคุมและรายงานเขาเขียว จังหวัดนครนายก

พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดนครราชสีมา  และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการพัฒนา  จำนวน  ๑๓๘  คน   ณ  โรงเรียนเสนานุเคราะห์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันเสาร์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด  สพฐ.   หน่วยพัฒนา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเสนานุเคราะห์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.