Archived Articles

ออกเยี่ยม แนะนำ โรงเรียนบ้านต่างตา บ้านกล้วยจอหอ ชุมชนบ้านศีรษะละเลิงและบ้านมะขามเฒ่า

วันที่  28  สิงหาคม  2560    ศูนย์ ICT สพป.นครราชสีมา เขต 1 ออกเยี่ยม ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแก้ไข ปรับปรุงการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ รร.ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1 ตามนโยบาย นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย รอง ผอ.สพป.นม.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม. 1  (ในวันนี้ได้ออกปรับปรุง แก้ไข ให้คำแนะนำ รร.บ้านต่างตา บ้านกล้วยจอหอ ชุมชนบ้านศีรษะละเลิงและบ้านมะขามเฒ่า) ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู ที่อำนวยความสะดวกและให้ความสำคัญในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา