Archived Articles

ออกเยี่ยม ช่วยเหลือ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค และ บ้านสำโรง อำเภอโนนสูง

วันที่   2  มีนาคม  2561     ศูนย์  ICT   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ออกเยี่ยม  ช่วยเหลือ  แนะนำโรงเรียนตามนโยบายของ  รมว.ศธ. ให้ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   พร้อมนี้ ได้สอบถามปัญหา  แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่าย  ICT  เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลตลาดแค  และ บ้านสำโรง  อำเภอโนนสูง