Archived Articles

กลุ่ม ICT ร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน “องค์กรแห่่งความสุข” สพป.นครราชสีมา เขต ๑

“องค์กรแห่งความสุข”    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา  เพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนา   ระหว่างวันที่  ๓-๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑     ณ  ศูนย์ควบคุมและรายงานเขาเขียว    จังหวัดนครนายก


จัดอบรมธุรการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต 1 เพื่อทบทวนการใช้งานสารบรรณระบบ Smart Area และ Smart OBEC

30  มีนาคม  2561              ศูนย์  ICT   สพป.นครราชสีมา  เขต 1    จัดอบรมธุรการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต 1  เพื่อทบทวนการใช้งานสารบรรณระบบ  Smart  Area  และ  Smart  OBEC  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต 1

ออกให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพณ โรงเรียนบ้านขนายดี อำเภอโนนสูง

วันที่  10  มีนาคม  2561           ศูนย์  ICT   สพป.นครราชสีมา  เขต 1  ออกให้ความช่วยเหลือ  โรงเรียนตามนโยบายของ  รมว.ศธ. ให้ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  โรงเรียนบ้านขนายดี  อำเภอโนนสูง

ออกเยี่ยม ช่วยเหลือ แนะนำโรงเรียนตามนโยบายของ รมว.ศธ. ณ โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย บ้านทุ่งกระโดน

วันที่   5  มีนาคม  2561    ศูนย์  ICT   สพป.นครราชสีมา  เขต 1  ออกเยี่ยม  ช่วยเหลือ  แนะนำโรงเรียนตามนโยบายของ  รมว.ศธ. ให้ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ณ  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย  บ้านทุ่งกระโดน

Subcategories