คำสั่งแต่งตั้งและเชิญประชุม O-NET ปีการศึกษา 2562

Post Reply
c761
Posts: 21
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

คำสั่งแต่งตั้งและเชิญประชุม O-NET ปีการศึกษา 2562

Post by c761 » Wed Jan 15, 2020 8:15 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือเชิญประชุมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ และขอเชิญหัวหน้าสนามสอบ เลขานุการสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ประชุมชี้แจงเตรียมการจัดสอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางนิตยา กนิษฐ์ โทร ๐๘๙ ๘๔๔๔๔๑๖
Attachments
แนบท้ายคำสั่งกรรมการO-NET ม.3 ปี 62.xlsx
(16.22 KiB) Downloaded 7 times
คำสั่งสนามสอบ ม.3_62.docx
(187.66 KiB) Downloaded 7 times
แนบท้ายคำสั่งกรรมการO-NETป.6 ปี 62.xlsx
(44.96 KiB) Downloaded 15 times
คำสั่งสนามสอบ ป.6._62.doc
(688 KiB) Downloaded 10 times
คำสั่งเยี่ยมสนาม,ตัวแทนศูนย์สอบ 2562.doc
(758 KiB) Downloaded 8 times
เชิญประชุมเยี่ยมสนามและตัวแทนศูนย์สอบ.doc
(681 KiB) Downloaded 9 times
ขอเชิญประชุมหน.และเลขาสนามสอบ.doc
(682 KiB) Downloaded 10 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests