สลิปเงินเดือน ธค.62 อ.เมือง

Post Reply
g2
Posts: 87
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือน ธค.62 อ.เมือง

Post by g2 » Sat Dec 21, 2019 4:01 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน ธค.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 24 ธค. 2562 (สำหรับเดือน ธค.62 มีโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต รร. และเบิกจ่ายเงินเดือนในอตราใหม่พร้อมตกเบิกค่ะ )
หมายเหตุ 1. สลิปเงินเดือน ธค.62 สพป.นม.1 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบสลิปเงินเดือนใหม่ โดยเพิ่มช่องหมายเหตุ เพื่อโชว์สถานะเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และให้ตรวจสอบสถานะเงินคงเหลือสุทธิของตัวเอง เพื่อเตรียมการปฎิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
2. ในเดือน มกราคม 2563 สพป.นม.1 อาจต้องเลื่อนการปฎิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง เนื่องจากได้มีการยื่นอุทรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลาง จากผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน หากมีการปฎิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คือกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีเงินคงเหลือสุทธิไม่ถึง 30% ของเงินได้ แต่มีความประสงค์ให้เขตพื้นที่หักเงินชำระหนี้ให่เต็มจำนวน เพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อน ในการติดตามชำระหนี้เพิ่มเติมในส่วนที่หัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ และช่วยลดความเสี่ยงของผู้คำ้ประกัน
3. การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรในภาคเรียนที่ 2 หรือ 3 ของปีการศึกษา ผู้ของเบิกต้องมีบันทึกรับรองจำนวนเงินที่เบิกไปแล้วในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ของบุตรแต่ละคน ว่าเบิกไปแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไร เพื่อป้องกันการเบิกเกินสิทธิ์
สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
2.เมือง ธค 62.mdb
(1.59 MiB) Downloaded 474 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests