ข้อมูลการสอบO-NET ปีการศึกษา 2562

Post Reply
c761
Posts: 21
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

ข้อมูลการสอบO-NET ปีการศึกษา 2562

Post by c761 » Fri Dec 20, 2019 3:58 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอบO-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป้นการเตรียมการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ข้อมูลแก่สนามสอบ โดยขอความร่วมมือเลขานุการสนามสอบได้ประสานข้อมูลโรงเรียนร่วมสอบในสนาม และกรอกข้อมูลตามแบบในเว็ป รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ โทร 089 8444416
Attachments
จัดสนามสอบ ปี 62 - ม.3.xls
(45.5 KiB) Downloaded 20 times
จัดสนามสอบ ปี 62 - ป.6.xls
(76.5 KiB) Downloaded 33 times
บูรพาวิทยานุสรณ์ O-NET62.doc
(160 KiB) Downloaded 14 times
แจ้งทุกโรงเรียนการสอบ O-NET62.doc
(241 KiB) Downloaded 42 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests