การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post by c761 » Tue Mar 12, 2019 9:47 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบปลายปี 2561
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดส่งข้อสอบปลายปี ให้โรงเรียนใช้ในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 ม.1 และ ม.2 แล้วนั้น ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทำให้ใช้ ในการนี้ โรงเรียนสามารถดาวโหลดคู่มือการประมวลผลการตรวจข้อสอบ การรายงานผลการสอบ โดยให้โรงเรียนส่งไฟล์ประมวลผลการสอบทุกวิชาและทุกชั้น ที่ ศน.นิตยา กนิษฐ์ ทาง Email : nkkorat@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรายและดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ 08 9844 4416
Attachments
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.2.xlsx
(52.84 KiB) Downloaded 76 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.1.xlsx
(49.47 KiB) Downloaded 48 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.2.xlsx
(47.03 KiB) Downloaded 52 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.1.xlsx
(43.76 KiB) Downloaded 42 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.2.xlsx
(48.5 KiB) Downloaded 49 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.1.xlsx
(48.77 KiB) Downloaded 45 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.2.xlsx
(47.34 KiB) Downloaded 43 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.1.xlsx
(49.42 KiB) Downloaded 45 times
9.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (มัธยมศึกษา).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 59 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.5.xlsx
(50.83 KiB) Downloaded 90 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.4.xlsx
(50.69 KiB) Downloaded 85 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.2.xlsx
(49.07 KiB) Downloaded 86 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.5.xlsx
(43.86 KiB) Downloaded 84 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.03 KiB) Downloaded 88 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.2.xlsx
(35.21 KiB) Downloaded 79 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.5.xlsx
(47.24 KiB) Downloaded 94 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.42 KiB) Downloaded 77 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.2.xlsx
(45.47 KiB) Downloaded 80 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.5.xlsx
(269.47 KiB) Downloaded 85 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.4.xlsx
(271.45 KiB) Downloaded 82 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.2.xlsx
(174.45 KiB) Downloaded 91 times
13.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (ประถม).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 170 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest