การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post by c761 » Tue Mar 12, 2019 9:47 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบปลายปี 2561
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดส่งข้อสอบปลายปี ให้โรงเรียนใช้ในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 ม.1 และ ม.2 แล้วนั้น ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทำให้ใช้ ในการนี้ โรงเรียนสามารถดาวโหลดคู่มือการประมวลผลการตรวจข้อสอบ การรายงานผลการสอบ โดยให้โรงเรียนส่งไฟล์ประมวลผลการสอบทุกวิชาและทุกชั้น ที่ ศน.นิตยา กนิษฐ์ ทาง Email : nkkorat@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรายและดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ 08 9844 4416
Attachments
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.2.xlsx
(52.84 KiB) Downloaded 57 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.1.xlsx
(49.47 KiB) Downloaded 32 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.2.xlsx
(47.03 KiB) Downloaded 38 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.1.xlsx
(43.76 KiB) Downloaded 28 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.2.xlsx
(48.5 KiB) Downloaded 35 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.1.xlsx
(48.77 KiB) Downloaded 31 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.2.xlsx
(47.34 KiB) Downloaded 31 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.1.xlsx
(49.42 KiB) Downloaded 31 times
9.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (มัธยมศึกษา).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 47 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.5.xlsx
(50.83 KiB) Downloaded 73 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.4.xlsx
(50.69 KiB) Downloaded 70 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.2.xlsx
(49.07 KiB) Downloaded 73 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.5.xlsx
(43.86 KiB) Downloaded 69 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.03 KiB) Downloaded 70 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.2.xlsx
(35.21 KiB) Downloaded 64 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.5.xlsx
(47.24 KiB) Downloaded 81 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.42 KiB) Downloaded 64 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.2.xlsx
(45.47 KiB) Downloaded 69 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.5.xlsx
(269.47 KiB) Downloaded 71 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.4.xlsx
(271.45 KiB) Downloaded 68 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.2.xlsx
(174.45 KiB) Downloaded 73 times
13.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (ประถม).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 153 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests