มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

Post Reply
g4
Posts: 2
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:07 am

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

Post by g4 » Wed Jun 20, 2018 1:53 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สพป.นม.๑ ขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดส่งรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา รายละเอียดตามหนังสือ สพป.นม.๑ ที่ ศธ ๐๔๐๖๒/ว ๑๑๗๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในแบบรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (แบบที่ ๕ ) ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.๐๔๔-๒๒๐๙๗๖
Attachments
รายงานแบบ ที่ ๕.xlsx
(14.83 KiB) Downloaded 76 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest