มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
g4
Posts: 2
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:07 am

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

Post by g4 » Tue Jun 19, 2018 4:54 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สพป.นม.๑ ขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดส่งรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา รายละเอียดตามหนังสือ สพป.นม.๑ ที่ ศธ ๐๔๐๖๒/ว ๑๑๗๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในแบบรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (แบบที่ ๕ ) ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.044-220976
Attachments
Report No.5.xlsx
(14.83 KiB) Downloaded 36 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests