Page 1 of 1

วิเคราะห์ผลสอบ O-NET ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2560

Posted: Thu Mar 29, 2018 8:17 am
by c761
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาได้วิเคราะห์ผลสอบ O-NET ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2560 โดยสรุปพอเป็นข้อมูลสารสนเทศ เรียบร้อยแล้วดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดและเอกสารรายงานจะสรุปอีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ 089 8444416)