การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post Reply
c761
Posts: 24
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post by c761 » Tue Mar 12, 2019 9:47 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบปลายปี 2561
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดส่งข้อสอบปลายปี ให้โรงเรียนใช้ในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 ม.1 และ ม.2 แล้วนั้น ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทำให้ใช้ ในการนี้ โรงเรียนสามารถดาวโหลดคู่มือการประมวลผลการตรวจข้อสอบ การรายงานผลการสอบ โดยให้โรงเรียนส่งไฟล์ประมวลผลการสอบทุกวิชาและทุกชั้น ที่ ศน.นิตยา กนิษฐ์ ทาง Email : nkkorat@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรายและดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ 08 9844 4416
Attachments
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.2.xlsx
(52.84 KiB) Downloaded 111 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.1.xlsx
(49.47 KiB) Downloaded 73 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.2.xlsx
(47.03 KiB) Downloaded 78 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.1.xlsx
(43.76 KiB) Downloaded 72 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.2.xlsx
(48.5 KiB) Downloaded 78 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.1.xlsx
(48.77 KiB) Downloaded 70 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.2.xlsx
(47.34 KiB) Downloaded 64 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.1.xlsx
(49.42 KiB) Downloaded 70 times
9.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (มัธยมศึกษา).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 89 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.5.xlsx
(50.83 KiB) Downloaded 121 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.4.xlsx
(50.69 KiB) Downloaded 109 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.2.xlsx
(49.07 KiB) Downloaded 116 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.5.xlsx
(43.86 KiB) Downloaded 109 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.03 KiB) Downloaded 114 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.2.xlsx
(35.21 KiB) Downloaded 105 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.5.xlsx
(47.24 KiB) Downloaded 116 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.42 KiB) Downloaded 107 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.2.xlsx
(45.47 KiB) Downloaded 107 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.5.xlsx
(269.47 KiB) Downloaded 109 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.4.xlsx
(271.45 KiB) Downloaded 107 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.2.xlsx
(174.45 KiB) Downloaded 117 times
13.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (ประถม).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 205 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest