การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post by c761 » Tue Mar 12, 2019 9:47 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบปลายปี 2561
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดส่งข้อสอบปลายปี ให้โรงเรียนใช้ในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 ม.1 และ ม.2 แล้วนั้น ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทำให้ใช้ ในการนี้ โรงเรียนสามารถดาวโหลดคู่มือการประมวลผลการตรวจข้อสอบ การรายงานผลการสอบ โดยให้โรงเรียนส่งไฟล์ประมวลผลการสอบทุกวิชาและทุกชั้น ที่ ศน.นิตยา กนิษฐ์ ทาง Email : nkkorat@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรายและดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ 08 9844 4416
Attachments
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.2.xlsx
(52.84 KiB) Downloaded 64 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.1.xlsx
(49.47 KiB) Downloaded 39 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.2.xlsx
(47.03 KiB) Downloaded 43 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.1.xlsx
(43.76 KiB) Downloaded 33 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.2.xlsx
(48.5 KiB) Downloaded 40 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.1.xlsx
(48.77 KiB) Downloaded 37 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.2.xlsx
(47.34 KiB) Downloaded 36 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.1.xlsx
(49.42 KiB) Downloaded 37 times
9.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (มัธยมศึกษา).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 51 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.5.xlsx
(50.83 KiB) Downloaded 79 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.4.xlsx
(50.69 KiB) Downloaded 76 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.2.xlsx
(49.07 KiB) Downloaded 77 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.5.xlsx
(43.86 KiB) Downloaded 76 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.03 KiB) Downloaded 80 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.2.xlsx
(35.21 KiB) Downloaded 70 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.5.xlsx
(47.24 KiB) Downloaded 86 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.42 KiB) Downloaded 69 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.2.xlsx
(45.47 KiB) Downloaded 72 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.5.xlsx
(269.47 KiB) Downloaded 78 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.4.xlsx
(271.45 KiB) Downloaded 75 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.2.xlsx
(174.45 KiB) Downloaded 81 times
13.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (ประถม).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 162 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest