การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post Reply
c761
Posts: 18
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

Post by c761 » Tue Mar 12, 2019 9:47 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบปลายปี 2561
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดส่งข้อสอบปลายปี ให้โรงเรียนใช้ในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 ม.1 และ ม.2 แล้วนั้น ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทำให้ใช้ ในการนี้ โรงเรียนสามารถดาวโหลดคู่มือการประมวลผลการตรวจข้อสอบ การรายงานผลการสอบ โดยให้โรงเรียนส่งไฟล์ประมวลผลการสอบทุกวิชาและทุกชั้น ที่ ศน.นิตยา กนิษฐ์ ทาง Email : nkkorat@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรายและดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ 08 9844 4416
Attachments
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.2.xlsx
(52.84 KiB) Downloaded 53 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ม.1.xlsx
(49.47 KiB) Downloaded 28 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.2.xlsx
(47.03 KiB) Downloaded 34 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ม.1.xlsx
(43.76 KiB) Downloaded 25 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.2.xlsx
(48.5 KiB) Downloaded 29 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ม.1.xlsx
(48.77 KiB) Downloaded 28 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.2.xlsx
(47.34 KiB) Downloaded 28 times
ประมวลผลภาษาไทย ม.1.xlsx
(49.42 KiB) Downloaded 28 times
9.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (มัธยมศึกษา).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 43 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.5.xlsx
(50.83 KiB) Downloaded 63 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.4.xlsx
(50.69 KiB) Downloaded 63 times
ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.2.xlsx
(49.07 KiB) Downloaded 65 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.5.xlsx
(43.86 KiB) Downloaded 64 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.03 KiB) Downloaded 64 times
ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.2.xlsx
(35.21 KiB) Downloaded 59 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.5.xlsx
(47.24 KiB) Downloaded 74 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.4.xlsx
(45.42 KiB) Downloaded 58 times
ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.2.xlsx
(45.47 KiB) Downloaded 63 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.5.xlsx
(269.47 KiB) Downloaded 62 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.4.xlsx
(271.45 KiB) Downloaded 64 times
ประมวลผลภาษาไทย ป.2.xlsx
(174.45 KiB) Downloaded 69 times
13.คู่มือประมวลผลข้อสอบ (ประถม).pdf
(430.79 KiB) Downloaded 144 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest