การขออนุญาตนักเรียนเข้าสอบO-NET กรณีพิเศษ

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การขออนุญาตนักเรียนเข้าสอบO-NET กรณีพิเศษ

Post by c761 » Fri Jan 25, 2019 11:58 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะทำการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของการจัดสอบ ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ จึงขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนที่ไม่มีชื่อในระบบหรือไม่มีเลขที่นั่งสอบซึ่งเป็นผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ดำเนินการรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ ๐๘๙ ๘๔๔๔๔๑๖)
Attachments
แจ้งขออนุญาตเข้าสอบกรณีพิเศษ.pdf
(144.46 KiB) Downloaded 262 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest