คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบO-NET (แก้ไขล่าสุด)

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบO-NET (แก้ไขล่าสุด)

Post by c761 » Thu Jan 31, 2019 12:38 am

เรียน หัวหน่้าสนามสอบและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และคำสั่งตัวแทนศูนย์สอบ จำนวน ๓ ฉบับ
ตามที่ ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการขอแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ หากหลังจากนี้คณะกรรมการที่ไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ให้ทำหนังสือบันทึกชี้แจงและหาบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนถือหนังสือไปยื่นถึงหัวหน้าสนามสอบในวันสอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ ๐๘ ๙๘๔๔ ๔๔๑๖)
Attachments
แนบท้ายคำสั่งO-NET ม.3_61.xlsx
(90.13 KiB) Downloaded 99 times
คำสั่งสนามสอบ ม.3_61.docx
(181.82 KiB) Downloaded 78 times
แนบท้ายคำสั่ง O-NET ป.6_61.xlsx
(118.62 KiB) Downloaded 179 times
คำสั่งสนามสอบ ป.6._61.doc
(689 KiB) Downloaded 133 times
คำสั่งเยี่ยมสนาม,ตัวแทนศูนย์สอบ61.doc
(800 KiB) Downloaded 91 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest