Search found 19 matches

by c761
Sun Mar 31, 2019 10:35 pm
Forum: ONET / NT
Topic: ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561
Replies: 0
Views: 611

ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้วิเคราะห์ผลการสอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ (แก้ไขไฟ...
by c761
Tue Mar 12, 2019 9:47 am
Forum: ONET / NT
Topic: การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561
Replies: 0
Views: 662

การประมวลผลและแบบรายงานข้อสอบปลายปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบปลายปี 2561 ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดส่งข้อสอบปลายปี ให้โรงเรียนใช้ในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 ม.1 และ ม.2 แล้วนั้น ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทำให้ใช้ ในการนี้ โรงเรียนสามารถดาวโหลดคู่มือการประมวล...
by c761
Tue Feb 26, 2019 9:44 am
Forum: ONET / NT
Topic: ซักซ้อมความเข้าใจในการสอบปลายปีของผู้เรียน
Replies: 0
Views: 217

ซักซ้อมความเข้าใจในการสอบปลายปีของผู้เรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ให้สำรวจข้อมูลขอใช้ข้อสอบปลายปี ซึ่งขณะนี้ได้จัดสรรงบประมาณและส่งข้อสอบมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ให้สำเนาข้อสอบให้โรงเรียนดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ก...
by c761
Fri Feb 15, 2019 4:21 pm
Forum: ONET / NT
Topic: โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Replies: 0
Views: 405

โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ขอส่งโครงสร้างข้อสอบปลายปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกข้อสอบปลายปีของโรงเรียน ดาวโหลด https://drive.google.com/drive/folders/1kD-UNWmPNztjytcZNekya60C1RxzIvaK จึงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
by c761
Fri Feb 15, 2019 4:12 pm
Forum: ONET / NT
Topic: การใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561
Replies: 0
Views: 364

การใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลโรงเรียนและการดำเนินงานใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ส่งข้อมูลและให้โรงเรียนดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งดังแนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ศน.นิตย...
by c761
Thu Jan 31, 2019 12:38 am
Forum: ONET / NT
Topic: คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบO-NET (แก้ไขล่าสุด)
Replies: 0
Views: 392

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบO-NET (แก้ไขล่าสุด)

เรียน หัวหน่้าสนามสอบและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และคำสั่งตัวแทนศูนย์สอบ จำนวน ๓ ฉบับ ตามที่ ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการขอแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ หากหลังจากนี้คณะกรรมการที่ไม่สาม...
by c761
Tue Jan 29, 2019 7:58 pm
Forum: ONET / NT
Topic: บัญชีลงเวลา,เอกสารการเงิน O-NETของโรงเรียนและสนามสอบ
Replies: 0
Views: 649

บัญชีลงเวลา,เอกสารการเงิน O-NETของโรงเรียนและสนามสอบ

เรียน หัวหน้าสนามสอบและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทนและบัญชีลงเวลาของสนามสอบและโรงเรียนที่พานักเรีนไปสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดาวโหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ...
by c761
Fri Jan 25, 2019 11:58 am
Forum: ONET / NT
Topic: การขออนุญาตนักเรียนเข้าสอบO-NET กรณีพิเศษ
Replies: 0
Views: 375

การขออนุญาตนักเรียนเข้าสอบO-NET กรณีพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะทำการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อน...
by c761
Mon Jan 21, 2019 1:50 pm
Forum: ONET / NT
Topic: คำสั่งตรวจเยี่ยมสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
Replies: 0
Views: 324

คำสั่งตรวจเยี่ยมสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ได้ปรับแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ ๕ ราย และขอเชิญประชุมในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดดังส่งคำสั่งแต่งตั้งฯ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา (ศ...
by c761
Mon Jan 21, 2019 10:07 am
Forum: ONET / NT
Topic: การแก้ไขรายชื่อกรรมการตามแนบท้ายคำสั่งกรรมการ O-NET
Replies: 0
Views: 475

การแก้ไขรายชื่อกรรมการตามแนบท้ายคำสั่งกรรมการ O-NET

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ตามที่ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งจะสอบในวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หากสนามสอบใดส่งงรายชื่อกรรมการมายังไม่ถูกต้องหรือขอแก้ไขด้วยเหตุจำเป็นใดก็ตาม...