Search found 23 matches

by g7
Fri Sep 14, 2018 2:19 pm
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ส่งเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
Replies: 0
Views: 543

ส่งเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อนุบาลตลาดแค ตำบลโคกกรวด และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว . สพป.นม.1 ขอแจ้งการส่งเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 รายละเอียดดังแนบ นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1 หมายเหตุ ให้...
by g7
Tue Aug 07, 2018 9:02 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ
Replies: 0
Views: 605

แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต 32 โรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนสุจริต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ นางฑิมพิกา ญาธิป กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1
by g7
Mon Aug 06, 2018 9:19 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ขอเชิญร่วมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Replies: 0
Views: 500

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นม.1 ขอแจ้งเชิญร่วมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1
by g7
Fri Aug 03, 2018 10:26 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561
Replies: 0
Views: 1186

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นม.1 ขอแจ้งโครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางฑิมพิกา ญาธิป กลุ่มนิเทศฯ สพป.นมง1
by g7
Fri Aug 03, 2018 9:59 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี คุรุชนคนคุณธรรมและโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ2ดาว
Replies: 0
Views: 471

การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี คุรุชนคนคุณธรรมและโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ2ดาว

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการคุณธรรม สพฐ.
สพป.นม.1 ขอแจ้งการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี คุรุชนคนคุณธรรมและโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ2ดาว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางฑิมพิกา ญาธิป กลุ่มนิเทศก์ สพป.นม.1
by g7
Mon Jul 02, 2018 11:28 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ขอเชิญชวนโรงเรีนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์
Replies: 0
Views: 457

ขอเชิญชวนโรงเรีนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นม.1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรีนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางสาวจงกล ผลประสาท กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1
by g7
Thu Jun 28, 2018 3:43 pm
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
Replies: 0
Views: 472

ขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นม.1 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางสาวจงกล ผลประสาท กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1
by g7
Fri Jun 15, 2018 5:46 pm
Forum: หนังสือราชการ
Topic: การมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ O-NET NT เป็นเลิศ
Replies: 0
Views: 594

การมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ O-NET NT เป็นเลิศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขอแจ้งการมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ O-NET NT เป็นเลิศ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางนิตยา กนิษฐ์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1
by g7
Thu Apr 19, 2018 9:50 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
Replies: 0
Views: 597

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นม.1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางกฤชภร แก้วประเสริฐ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1
by g7
Wed Mar 28, 2018 3:27 pm
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
Replies: 0
Views: 585

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นม.1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางกฤชภร แก้วประเสริฐ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1