Search found 10 matches

by g3
Fri Dec 06, 2019 11:56 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ฯ
Replies: 0
Views: 109

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ฯ

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ฯ รายละเอียดดังแนบ
by g3
Fri Dec 06, 2019 11:54 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563
Replies: 0
Views: 87

ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 รายละเอียดดังแนบ
by g3
Tue Jan 08, 2019 12:04 pm
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ปี 2562
Replies: 0
Views: 1568

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ปี 2562

สพป.นครราชสีมา เขต 1 แจ้งการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ปี 2562
by g3
Tue Apr 03, 2018 10:10 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ขอให้โรงเรียนบ้านถนนถั่วฯและโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำฯ รายงานข้อมูล
Replies: 0
Views: 597

ขอให้โรงเรียนบ้านถนนถั่วฯและโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำฯ รายงานข้อมูล

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนถั่วฯ และโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำฯ

สพป.นม.1 ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า ประปาฯ) ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นปัจจุบัน

งานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.044-220976
by g3
Mon Apr 02, 2018 10:25 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Replies: 0
Views: 833

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สพป.นม.1 ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตา...
by g3
Wed Mar 28, 2018 10:25 am
Forum: หนังสือราชการ
Topic: เอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Replies: 0
Views: 3881

เอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ทุกโรงเรียน ด้วย สพฐ. ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
by g3
Fri Mar 23, 2018 2:01 pm
Forum: หนังสือราชการ
Topic: ขอให้โรงเรียนรายงานค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นปัจจุบัน
Replies: 0
Views: 1283

ขอให้โรงเรียนรายงานค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นปัจจุบัน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทฯ, บ้านถนนถั่วฯ, บ้านหนองตะไก้ฯ, บ้านซาด,บ้านหนองเป็ดน้ำฯ, ชลประทานสงเคราะห์,บ้านบึงตะโก และบ้านหลักร้อย สพป.นม.1 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่าไปรษณีย์และค่าอินเตอร์เน็ต) ปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบ https://e-budget...