ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต1


143


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนนักเรียนปีการศึกาา 2561


จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน


GIS แผนที่พิกัดที่ตั้งโรงเรียน


เว็บ็ไซต์โรงเรียน


วัดระยะทางถึงโรงเรีียน


เว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 1


ระบบ ระบ - ส่งหนังสือราชการ


ระบบเงินเดือน


เว็บบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์


อีเมล์ ราชการ OBEC MAIL


ศูนย์รวมข่าวการศึกษา


ศูนย์รวมภาพข่าวการศึกษ


ดาวน์โหลดภาพข่าวการศึกษา


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ระบบการเรียนการสอนด้วยสื่อ NEW DLTV


143 โรงเรียนข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B OBEC


143 โรงเรียนเรียงตามจำนวน นักเรียน


โรงเรียน 16 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา


ข้อูมลที่น่าสนใจ


ทำเนียบบุคลากรสำนักงาน


มาตรฐานสำนักงาน


โรงเรียนประชารัฐ

เข้าสูเว็บไซต์ New DLTV  www.dltv.ac.th


ประชุมขับเคลื่อน New DLTV

คลิปข่าว การประชุมขับเคลื่อน New DLTV

1. PLC  แนวทางของโรงเรียนขนาดเล็ก
2. PLC  แนวทางของโรงเรียนขนาดเล็ก
3.PLC แนวทางการขับเคลื่อน New DLTV โรงเรียนขนาดกลาง
4 การเตรียมความพร้อม ความรู้ในการติดตั้ง จานดาวเทียม
 

ดาวน์โหลด เอกสาร การกำกับติดตาม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อน New DLTV สำหรับทุกโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์  456 ของ สพฐ.

สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ  
สพป.นครราชสีมา เขต 1 สนับสนุนให้ครูทุกโรงเรียนจัดทำ เผยแพร่ผลงานการสอน ในรูปแบบสารคดี "ครูดีศรี สพฐ"


 สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "ครูยุค 4.0"


สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ  ตอน "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน"


สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "อ่านเขียนเรียนรู้สู่เด็กไทย"


 สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "เทคโนโลยีสร้างสรรค์"


สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "เล่นตามรอยพระยุคลบาท"


สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "สานฝันห้องสมุดดีเด่น สู่ยอดนักอ่านระดับประเทศ