QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

ผู้บริหารสำนักงาน

โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6  ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทย โดยได้จัดกิจกรรมในช่วงระหว่างหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าชั้นเรียน มีการอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดแผ่นป้ายรณรงค์ และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๒    ณ  วัดตะคองเก่า  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์   กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐    ปีการศึกษา  ๒๕๖๑      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษา   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต

วันพุธที่  ๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย    รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”    ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th