Older Posts

พิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

การอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันเสาร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล 
โครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑    โดยมี  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม  
ณ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

พิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING) เพื่อเป็นการฝึกหัดให้เด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือตัวเอง   ช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต  รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน
ซึ่งเป็
นักเรียนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอัดเมืองปราสาท  โตนดใหม่และบิงชมพู    ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์วิทยา

อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ "นิติสัญจร"

วันเสาร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มอบนโยบาย  “ผอ.เขตพบเพื่อนครู”  และเป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ "นิติสัญจร"  ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  ทะเลบัว  บูรพาสรรค์และปรางค์ทอง  จำนวน  ๔๖๗  คน   
ณ 
หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    

คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team) ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา  แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.  ในระยะเวลา ๑ ปี  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   สพป.ชัยภูมิ  เขต