“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

“เปิดบ้านวิชาการ” (Open House) และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านดอนม่วง

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธาน “เปิดบ้านวิชาการ”  (Open  House)  และเยี่ยมชมนิทรรศการ  ณ  โรงเรียนบ้านดอนม่วง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ห้องประชุมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา    นายพิสิษฐ์    ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

 

ประชุมการพิจารณาตรวจสอบแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมประชุมการพิจารณาตรวจสอบแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท.

วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในระยะเวลา  ๑ ปี และ ผอ.สพท. ที่เข้ารับการประเมิน   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต