QR Code

ผู้บริหารสำนักงาน

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการอบรม เรื่อง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒       ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารีประจำสำนักงานฯ   และงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์   โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูและบุคลากรสำนักงานฯ  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

วันเสาร์ที่   ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๗.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษก    ณ  บริเวณลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเปิดบ้านและห้องสมุดโรงเรียน   ณ  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันเสาร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานงาน "ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ"  โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา    ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตินันท์แคมป์    อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 

นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา  ลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา   จัดอบรมระหว่างวันที่  ๘-๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตตินันท์แคมป์  อำเภอหนองบุนมาก  จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6  ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทย โดยได้จัดกิจกรรมในช่วงระหว่างหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าชั้นเรียน มีการอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดแผ่นป้ายรณรงค์ และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th