Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่  ๗-๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
กลุ่ม
จังหวัดที่  ๑๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ “คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๒   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันศุกร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้  Cloud  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานฯ  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันพุธที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐ น.   นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับอำเภอ  (๑  ตำบล  ๑ โรงเรียนคุณภาพ)    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นที่ปรึกษา   เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมมะลิวัลย์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษา  เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th