QR Code

ผู้บริหารสำนักงาน

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่    มิถุนายน  ๒๕๖๒    เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง      สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนปลอดบุหรี่  ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ เผาปอด"  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก   ณ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

 

วันพุธที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒     นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   รับโล่เกียรติยศคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เป็นลำดับที่  ๕  ของ  สพป. ทั่วประเทศ   จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี

 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเข้าเยี่ยมชั้นเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน  บ้านบึงตะโก  บ้านบึงสาลี   บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง และบ้านละลมโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวาน “ประสานงาน  ประสานใจ  ไปเยี่ยมโรงเรียน”  เพื่อให้บุคลากรสำนักงานฯ  ออกตรวจเยี่ยม   ติดตามประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ของทุกโรงเรียนในสังกัด  ตามนโยบายของ  สพฐ.

วันจันทร์ที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เหล่าพสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในส่วนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ   เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมคณะข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

วันอังคารที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒   นางปิยะฉัตร อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยมี ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑-๗  และ  สพม.๓๑   พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมอบรม  จำนวน   ๙๑๙  คน  ณ  เทอร์มินอล  ๒๑  โคราช    โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา   ๙๐๔  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่  ๒/๒๕๖๑  รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่ง  สพฐ.  ได้มอบให้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในสังกัด มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สามารถนำความรู้ และการฝึกปฏิบัติการบรรยาย ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุจริต และแจ้งข้อราชการ  ณ สพป.นครราชสีมา เขต

 

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th