QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์   เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม และโปร่งใส      ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

วันจันทร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และเยี่ยมบ้านนักเรียน  ณ  โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    และบุคลากรสำนักงานฯ    ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์
กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้ง
ข้อราชการ    ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. บริเวณ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ     ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานฯ   เพื่อความเป็นสิริมงคล และ “องค์กรแห่งความสุข”

วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๓    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ได้ดำเนินการวางมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ   เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ   ณ สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฮุก  ๓๑  นครราชสีมา 

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ออกเยี่ยมบ้าน  มอบเงินและอุปกรณ์ของใช้  เพื่อช่วยเหลือ  ด.ช.ธนวัฒน์ ใจหาญ และ ด.ช.ภูผา เคียงกลาง  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม้า  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เนื่องจากบ้านของนักเรียนเกิดเพลิงไหม้   เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

วันอังคารที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓   เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในเขตตรวจราชการที่ ๑๓      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    และบุคลากรสำนักงานฯ    ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์
กล่าว
คำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข้อราชการ    ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th