ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันศุกร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ
Offline  ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 สืบเนื่องจาก  สพฐ.  ได้จัดทำและพัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application อ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามกระบวนงานคู่มือบริการประชาชนระดับสถานศึกษา  จำนวน  8  แบบฟอร์ม  พัฒนาเป็นโปรแกรมในระบบ Offline  เตรียมพร้อมสำหรับให้บริการในปีการศึกษา 2562   สพป.นครราชสีมา  เขต 1  ได้จัดอบรม  แบ่งออกเป็น  2  รุ่น  คือ  อำเภอเมืองนครราชสีมา  ซึ่งจัดอบรมในภาคเช้าวันนี้  จำนวน  77  โรงเรียน  และภาคบ่าย เป็นโรงเรียนในอำเภอโนนสูง  จำนวน  66  โรงเรียน

                   วัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline  ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด  สามารถนำไปใช้ในการให้บริการงานของโรงเรียน  และถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งหมด  ในการใช้แบบฟอร์มคำขอรับบริการต่างๆ ในสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยกเลิกการขอสำเนาเอกสารประกอบการให้บริการเบื้องต้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ถือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง  30,240  โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

วันจันทร์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.   นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา   ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ.   ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓   ติดตามการปฏิบัติงานการขับเคลื่อน
การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต

วันพุธที่    สิงหาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๓๐  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”    ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน   ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันศุกร์ที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  ในการนี้  นายชูเกียรติ วิเศษเสนา  และ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ.   ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓  ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดด้วย


วันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐ น.   นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร   ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ. ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓  ติดตามการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

 

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th