Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   สำหรับหัวหน้าสนามสอบและเลขานุการสนามสอบ  โดยมีสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒๖  สนามสอบ   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จำนวน  ๑๕  สนามสอบ

 

วันจันทร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์   กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒     นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมกับเครือข่าย ศอ.ปส.จ.นม.  ศป.ปส.อ.เมือง   กอ.ร.มน.   ตร.โพธิ์กลาง   สสจ.นม.  สสอ.เมืองฯ และผู้นำชุมชน  ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนห้วง เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  ณ โรงเรียนตำบลโคกกรวด
โดยมี นาย
สามารถ  ขอพึ่งกลาง และคณะครู พร้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน ม.๑ - ม.๓  จำนวน ๑๕๕  คน  และตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จำนวนรวม  ๔๗  คน  ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนทั้ง  ๔๗  คน

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒     นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  ๖๐  วัน ยกระดับขยับสี  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร   ณ  โรงเรียนบ้านสะพาน   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒     นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับขยับสี O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร    ณ  โรงเรียนบ้านไพล  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนขวาง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒    นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  นางลักษณา ตั้งจรูญชัย และ นางกฤชภร แก้วประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม    ณ  โรงเรียนบ้านหนองม้า  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th