ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  มอบหมายให้  ฉก.ชน.  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ออกเยี่ยมบ้าน  ด.ญ.สุพรรษา  พุฒพิมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนบ้านดอนม่วง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ซึ่งบิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากการร่วมบริจาคของบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  จำนวน  ๕,๓๓๐  บาท

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

นอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑    ณ  บริเวณหน้าเสาธง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นางปาณิสรา  สุทนต์  รองผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน  ตรวจสอบ  และรับรองความถูกต้องของข้อมูลจำนวนนักเรียน  จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน  ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจำแนกจำนวนนักเรียนที่มีความจำเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ  และจำนวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถออกจากทะเบียนได้

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจง  ซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการตรวจนับจำนวนนักเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เพื่อตรวจนับจำนวนนักเรียน  ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล  ในวันจันทร์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  ๓๘ ค (๒)     ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพฯ

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th