ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในเขตตรวจราชการที่  ๑๔      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันจันทร์ที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันที่  ๗-๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
กลุ่ม
จังหวัดที่  ๑๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ “คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๒   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันศุกร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้  Cloud  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานฯ  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th