Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเปิดบ้านและห้องสมุดโรงเรียน   ณ  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันเสาร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานงาน "ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ"  โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา    ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตินันท์แคมป์    อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 

นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา  ลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา   จัดอบรมระหว่างวันที่  ๘-๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตตินันท์แคมป์  อำเภอหนองบุนมาก  จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6  ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทย โดยได้จัดกิจกรรมในช่วงระหว่างหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าชั้นเรียน มีการอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดแผ่นป้ายรณรงค์ และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๒    ณ  วัดตะคองเก่า  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th