ประชุมทบทวนพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๑   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทบทวนพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาการอ่าน “สร้างเสริมปัญญา พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง”

วันเสาร์ที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาการอ่าน  “สร้างเสริมปัญญา  พัฒนาการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง”   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔    ณ  โรงแรมปัญจดารา   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๑    เวลา ๑๓.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๔   ณ  โกลด์เม้าท์เท่น  วังน้ำเขียวรีสอร์ท  ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว   จังหวัดนครราชสีมา

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑    นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

รับมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  พร้อมด้วย นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    รับมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม) สพป.นครราชสีมา เขต ๑   โดยมี  นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์   ในการนี้   โรงเรียนได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬา  ทุนอาหารกลางวัน และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๕๐๐ วัตต์ เพื่อส่งเสริมและเป็นแหล่งเรียนรู้
การ
ประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดเพื่อการเกษตร    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๔,๙๖๒  บาท