QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา   ๑๓.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจเยี่ยมสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ  O-NET  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันจันทร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิด“รวมพลังยกระดับขยับสี  O-NET  เป็นเลิศ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง  ก.ท.ม.”  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าและเลขานุการสนามสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จำนวน  ๔๑  สนามสอบ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑    นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  VDO Conference สร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)  สู่การปฏิบัติ     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา    โดยมีครูผู้ดูแลระบบไอซีทีของโรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ที่ใช้เครือข่าย  UniNet  จำนวน  ๗๐  โรงเรียนเข้าร่วมประชุมฯ    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

 

วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th