พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน

วันพุธที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  ๓๖/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเกษียณอายุราชการ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

กล่าวขอบคุณและร่วมมอบทุนการศึกษาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

วันจันทร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    กล่าวขอบคุณและร่วมมอบทุนการศึกษาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)    มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านติง  บ้านดอนม่วง  บ้านสำโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์)   บ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)  และบ้านดอนผวา     ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา