ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่  ๑-  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์    ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑   ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย    และศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาทอำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย

 

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  ๔๒/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับมอบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.    นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  และนายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์   รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  ศึกษานิเทศก์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ร่วมประชุมทางไกล   เพื่อรับมอบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ประจำปี  ๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑