ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม"

วันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษา  เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE  เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑