Older Posts

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๓ โรงเรียน     ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

 

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๑    นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่  ๖๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  ณ  โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน กิจกรรมปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  กิจกรรมปฐมวัย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเยี่ยมชมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน    ณ  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา    สพป.นครราชสีมา  เขต

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต