“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๓

วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING)  รุ่นที่  ๓  จำนวน  ๑๐๐  คน   เพื่อเป็นการฝึกหัด ให้เด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือตัวเอง   ช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต   ณ  สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์วิทยา

“เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ” รุ่นที่ ๔

วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มอบนโยบาย  “ผอ.เขตพบเพื่อนครู”  และเป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ”  โดยมี  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง  ก.ท.ม.  เมืองทักษิณ และอนุบาลมุขมนตรี    จำนวน  ๖๔๒  คน   ณ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    

วางแผน กำกับ ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผน  กำกับ  ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด   เพื่อสรุปรับทราบปัญหาและแนวทางในการดำเนินการโครงการฯ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.

วันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๓๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมประชุมผ่านระบบ  Conference  เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมี นายทอง วิริยะจารุ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑