Older Posts

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำคัญและความจำเป็นในการขอรับงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำคัญและความจำเป็นในการขอรับงบประมาณ  ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

ประชุมปฏิบัติการสร้างคู่มือนิเทศและประเมินห้องเรียนคุณภาพ

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างคู่มือนิเทศและประเมินห้องเรียนคุณภาพ    ณ  โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่สอง

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ 
ใน
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด  สพฐ.  ปี พ.ศ.๒๕๖๑   ณ  สนามสอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยของสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันแรก

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยของสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด  สพฐ.  ปี พ.ศ.๒๕๖๑   พร้อมทั้งแนะนำและกำชับให้ทุกขั้นตอนในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบฯ ของการสอบ

พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างสำนึกพลเมืองและถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างสำนึกพลเมืองและถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑