Older Posts

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑    ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี    จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย 
รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา   ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน 
และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป  โดยมี  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพะไล 
ร่วมกิจกรรมด้วย    ณ   วัดพะไล   อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดโครงการ จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กกล้าดี”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กกล้าดี”  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตอำเภอโนนสูง   จำนวน  ๑๗  โรงเรียน   เข้าร่วมกิจกรรม   ณ  โรงแรมเมืองทองธานี  รี
สอร์ท  โคราช  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  พร้อมด้วย 
รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน
เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
ณ 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑