"พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๓

วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING)  รุ่นที่  ๓  จำนวน  ๑๐๐  คน   เพื่อเป็นการฝึกหัด ให้เด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือตัวเอง   ช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต   ณ  สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์วิทยา

“เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ” รุ่นที่ ๔

วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มอบนโยบาย  “ผอ.เขตพบเพื่อนครู”  และเป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ”  โดยมี  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง  ก.ท.ม.  เมืองทักษิณ และอนุบาลมุขมนตรี    จำนวน  ๖๔๒  คน   ณ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    

วางแผน กำกับ ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผน  กำกับ  ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด   เพื่อสรุปรับทราบปัญหาและแนวทางในการดำเนินการโครงการฯ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.

วันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๓๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมประชุมผ่านระบบ  Conference  เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา เขต ๑