Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    นายเผด็จศึก    โชติกลาง   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   รางวัลเชิดชูเกียรติ  เสมา  ป.ป.ส.  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจ   คณะกรรมการ   คณะครู และนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ  สนามสอบโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)   โตนดพิทยาคม  บ้านพลกรัง  และวัดบ้านด่านคนคบ 

 

 

วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจคณะกรรมการคณะครูและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  สวนหม่อน บ้านจอหอ  และบ้านบุ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันที่  ๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกล  VDO  Conference  System  การดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันที่  ๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.    นายณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นประธานการประชุมประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ  เพื่อหารือข้อราชการ    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม  สพป.นครราชสีมา  เขต ๔

วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  VDO  Conference  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานฯ    เพื่อแจ้งข้อราชการ  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด    ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th