สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์   และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการในเขตตรวจราชการที่ ๑๔

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในเขตตรวจราชการที่  ๑๔      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

วันที่  ๗-๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
กลุ่ม
จังหวัดที่  ๑๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑