ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

วันจันทร์ที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ร่วมกับคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา  ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.  ในระยะเวลา ๑ ปี      ณ  ห้องประชุมเตชะธัมโม   สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา การจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่    เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการปีการศึกษา  ๒๕๖๑
สังกัด 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.)

วันที่  ๔   เมษายน  ๒๕๖๑    นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉก.คศ.)   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 
ณ 
ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้     สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และคณะ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ   นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราสีมา  เขต ๑  ร่วมให้การต้อนรับ นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และคณะ  ศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑