Ordasoft Social Comments and Sharing Free

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

พิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ณ  หอประชุมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดนครราชสีมา  และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการพัฒนา  จำนวน  ๑๓๘  คน   ณ  โรงเรียนเสนานุเคราะห์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันเสาร์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด  สพฐ.   หน่วยพัฒนา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเสนานุเคราะห์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฯ  ณ  โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร