พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๒

วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่  ๒  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร,  พรหมสร  และมะค่าพลสงคราม   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๑

วันเสาร์ที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่  ๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์     สพป.นครราชสีมา  เขต

 

พิธีเปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ” รุ่นที่ ๕

วันเสาร์ที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ”   และมอบนโยบาย  ผอ.เขตพบเพื่อนครู”  และผู้เข้ารับการอบรมฯ  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี  เมืองสุรนารายณ์ และสีมา    ณ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

กล่าวขอบคุณในพิธีรับมอบอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ” โรงเรียนบ้านจอหอ

วันศุกร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   กล่าวขอบคุณในพิธีรับมอบอาคารเรียน  ทิสโก้ร่วมใจ”  อาคารเรียน  ชั้น ๑๘ ห้องเรียน ๑๐.๕๓ ล้านบาท  จากธนาคารทิสโก้  จำกัด  ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 3R, NT, O-NET เป็นเลิศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่

วันศุกร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ  PLC  3RNT,  O-NET เป็นเลิศ    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่  ณ  โรงแรมเมืองทองธานี  รีสอร์ท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา