ร่วมถวายพานบายศรีสักการะท่านท้าวสุรนารี ในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมถวายพานบายศรีสักการะท่านท้าวสุรนารี ในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา ๔๔)

วันที่  ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่  ๒๑   มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมวางแผนการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)

วันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  (ว ๒๑/๒๕๖๐)    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑