ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกล  เลขาธิการ  กพฐ. พบผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันอังคารที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  
เป็น
ประธานพิธีเปิดงานโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน  ๑๙๖  คน  ณ  ห้องประชุม Korat  Hall ๑  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

 

วันเสาร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการอาหารกลางวันปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลได้ถูกต้อง  ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า   โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูพัสดุ  โรงเรียนในอำเภอโนนสูง  จำนวน  ๒๘๖  คน  เข้าร่วมการอบรม    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว
สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๒   
ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   
สพป.นครราชสีมา เขต

วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  ณ  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา   

 

วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ
ณ 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้ง  ซ่อมบำรุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV
และ  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม 

 

วันพุธที่    กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายสมุทร  สันติธรรมพงศ์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th