ประชุมชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๑)

วันอังคารที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างประจำ  ครั้งที่ ๑  ( ๑ เมษายน  ๒๕๖๑)   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อแจ้งข้อราชการ

วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประชุม  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม  เพื่อแจ้งข้อราชการ   ณ  ห้องประชุม  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่  ๑๒   มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้กำลังใจ รับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน

วันที่  ๘   มีนาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งให้กำลังใจ  รับทราบปัญหา  และความต้องการของโรงเรียน   ณ  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑