วิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 
     
     EB3 (4) : วิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

  • เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางปาณิสรา  สุทนต์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่ ๔  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์,  สีมา,  เมืองทักษิณ,  สุรนารีและอนุบาลมุขมนตรี   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๓

วันเสาร์ที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่ ๓  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์, ทะเลบัว, บูรพาสรรค์, ปรางค์ทอง และเมือง ก.ท.ม.   ณ  ห้องประชุศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันแห่งความสำเร็จ O-NET, NT เป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลวันแห่งความสำเร็จ  O-NET, NT เป็นเลิศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่ง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ มีผลการสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ลำดับที่ ๕  ของประเทศ   และผลการสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ลำดับที่  ๑๕  ของประเทศ

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  สตาร์เวลล์  บาหลี  รีสอร์ท 
โดย
มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   จำนวน  ๒๐๐  ราย