ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    สำหรับกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ  โดยกำหนดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่   ๒-๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

 

ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับหัวหน้าสนามสอบและเลขานุการสนามสอบ

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   สำหรับหัวหน้าสนามสอบและเลขานุการสนามสอบ  โดยมีสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒๖  สนามสอบ   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จำนวน  ๑๕  สนามสอบ

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์   กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพุธที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒     นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑