ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑ นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมรับเกียรติบัตร  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖  มิถุนายน)  ประจำปี ๒๕๖๑  “ไทยนิยม  ยั่งยืน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล  ๒๑  โคราช 

 

  เอกสาร/หลักฐาน การประเมิน ITA Online 2561

        
EB1 (2) : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

    
 

  
                 EB3 (3) : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 
  • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)

  • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาพถ่าย)

                EB3 (4) : การเผยแพร่ รายละเอียดวิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  • เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

 
     
     EB3 (4) : วิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

  • เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางปาณิสรา  สุทนต์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่ ๔  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์,  สีมา,  เมืองทักษิณ,  สุรนารีและอนุบาลมุขมนตรี   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันเสาร์ที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่ ๓  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์, ทะเลบัว, บูรพาสรรค์, ปรางค์ทอง และเมือง ก.ท.ม.   ณ  ห้องประชุศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันเสาร์ที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลวันแห่งความสำเร็จ  O-NET, NT เป็นเลิศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่ง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ มีผลการสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ลำดับที่ ๕  ของประเทศ   และผลการสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ลำดับที่  ๑๕  ของประเทศ

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th