ประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์  ความสัมพันธ์  ระหว่างภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ณ 
ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต

 

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู

วันอังคารที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง และโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้

วันจันทร์ที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโน โลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

พิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา