Older Posts

ร่วมประชุม VDO Conference สร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑    นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  VDO Conference สร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)  สู่การปฏิบัติ     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา    โดยมีครูผู้ดูแลระบบไอซีทีของโรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ที่ใช้เครือข่าย  UniNet  จำนวน  ๗๐  โรงเรียนเข้าร่วมประชุมฯ    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

 

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

รับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

การประชุมสำรวจความต้องการจำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมสำรวจความต้องการจำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑