อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน

สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน   ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต เป็นประธานพิธีเปิด  และเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมฯ   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘

วันศุกร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA  ๒๐๑๘    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

ร่วมการอบรมถ่ายทอดสด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

วันพุธที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และศึกษานิเทศก์    เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดสด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  NEW  DLTV     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ชี้แจงข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   จำนวน  ๑๗๓  คน  และยื่นขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ  บำเหน็จรายเดือน และเงิน กบข.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต