ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอังคารที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒   นางปิยะฉัตร อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยมี ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑-๗  และ  สพม.๓๑   พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมอบรม  จำนวน   ๙๑๙  คน  ณ  เทอร์มินอล  ๒๑  โคราช    โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา   ๙๐๔  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่  ๒/๒๕๖๑  รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่ง  สพฐ.  ได้มอบให้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในสังกัด มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สามารถนำความรู้ และการฝึกปฏิบัติการบรรยาย ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุจริต และแจ้งข้อราชการ  ณ สพป.นครราชสีมา เขต

 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการอบรม เรื่อง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒       ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารีประจำสำนักงานฯ   และงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์   โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูและบุคลากรสำนักงานฯ  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

วันเสาร์ที่   ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๗.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษก    ณ  บริเวณลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเปิดบ้านและห้องสมุดโรงเรียน   ณ  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันเสาร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานงาน "ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ"  โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา    ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตินันท์แคมป์    อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th