QR Code

Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๓    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ได้ดำเนินการวางมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ   เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ   ณ สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฮุก  ๓๑  นครราชสีมา 

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ออกเยี่ยมบ้าน  มอบเงินและอุปกรณ์ของใช้  เพื่อช่วยเหลือ  ด.ช.ธนวัฒน์ ใจหาญ และ ด.ช.ภูผา เคียงกลาง  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม้า  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เนื่องจากบ้านของนักเรียนเกิดเพลิงไหม้   เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

วันอังคารที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓   เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในเขตตรวจราชการที่ ๑๓      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    และบุคลากรสำนักงานฯ    ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์
กล่าว
คำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข้อราชการ    ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร    ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

วันจันทร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุม  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม  บุคลากรสำนักงานฯ   และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูบรรจุใหม่  จัดทำทะเบียนประวัติ และ ก.พ. ๗  จำนวน  ๗๔  คน
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th