Older Posts

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะ ปรึกษาข้อราชการร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๓๐  น.  นายอัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบปะ  ปรึกษาข้อราชการร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑-๗  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ  จำนวน  ๑๗๓  คน  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด

 

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

รับรางวัลโล่เกียรติยศ ได้คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ

วันอังคารที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เข้าร่วมประชุม  ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ  และรับรางวัลโล่เกียรติยศ  ได้คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   เป็นลำดับที่  ๕  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NETประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐    ณ  โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

 

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

วันจันทร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่    ณ  ห้องประชุมโกลเด้นแกรนด์บอลรูม  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา