ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑ นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมรับเกียรติบัตร  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖  มิถุนายน)  ประจำปี ๒๕๖๑  “ไทยนิยม  ยั่งยืน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล  ๒๑  โคราช 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

  
                 EB3 (3) : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 
  • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)

  • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาพถ่าย)

                EB3 (4) : การเผยแพร่ รายละเอียดวิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  • เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

วิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 
     
     EB3 (4) : วิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

  • เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี