ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

วันพุธที่     พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

วันพุธที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน   ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต

ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๑   หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

พบปะนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา

วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต พบปะนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา  คณะศิลปศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา  ฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๑  ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑