ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

ร่วมการอบรมถ่ายทอดสด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

วันพุธที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และศึกษานิเทศก์    เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดสด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  NEW  DLTV     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ชี้แจงข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   จำนวน  ๑๗๓  คน  และยื่นขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ  บำเหน็จรายเดือน และเงิน กบข.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต

"พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน   ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต

“องค์กรแห่่งความสุข” สพป.นครราชสีมา เขต ๑

“องค์กรแห่งความสุข”    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา  เพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนา   ระหว่างวันที่  ๓-๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑     ณ  ศูนย์ควบคุมและรายงานเขาเขียว    จังหวัดนครนายก