พิธีมอบรางวัล​ ยกระดับขยับสี O-NET, NT เป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีมอบรางวัลยกระดับขยับสี  O-NETNT  เป็นเลิศ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ซึ่ง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ​ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ​   ในวันนี้  มีผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ๖๙๖  คน  นักเรียน  ๑๐๗  คน  เข้ารับรางวัล   ณ  ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล  ๒๑  โคราช

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในการนี้  บุคลากรสำนักงานฯ   ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

 

พิธีเปิดการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และโรงเรียนสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ระหว่าง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และโรงเรียนสังกัด เรื่องการจัดทำสารสนเทศทางการศึกษา   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑


 

ประชุมเพื่อติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่  ๕   มิถุนายน   ๒๕๖๒   เวลา   ๑๓.๓๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV   สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่    มิถุนายน  ๒๕๖๒    เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง      สพป.นครราชสีมา  เขต ๑