ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต