ชี้แจงข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   จำนวน  ๑๗๓  คน  และยื่นขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ  บำเหน็จรายเดือน และเงิน กบข.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต